PKIE

PKIE - Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej

Służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji oraz ich efektywnego wykorzystywania w działaniu.

Zastosowanie: W celach selekcyjnych oraz przy ocenie umiejętności handlowych i menadżerskich.

 


NEO-PI-RNEO-PI-R inwentarz osobowości

Kwestionariusz służy do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym (NEO-FFI), a dodatkowo uwzględnia poszczególne składniki każdej z cech.

Zastosowanie: Polecany w ramach doradztwa zawodowego oraz jako narzędzie samopoznania na sesjach coachingowych dla wyższej kadry menedżerskiej.

 

 

KKSKKS – kwestionariusz kompetencji społecznych

Kwestionariusz służy do oceny kompetencji społecznych, rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Test dostarcza  informacji o  poziomie kompetencji ujawnianych w sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Zastosowanie: Doradztwo zawodowe, narzędzie rekrutacji, selekcji oraz samorozwoju.

 


test twórczego myśleniaTest twórczego myślenia

Test badający zdolności twórczego myślenia.

Zastosowanie: Narzędzie selekcyjne w procesie rekrutacji pracowników oraz indywidualna diagnoza (prognozowanie sukcesów w pracy wymagającej twórczego funkcjonowania oraz innowacji w działaniu).

 

 

 

WKSWKP - Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji WKP

Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań rodzajem czynności zawodowych oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Zastosowanie: Doradztwo zawodowe, wybór kierunku kształcenia lub dokształcania się, wybór pracy, podejmowanie decyzji o przekwalifikowaniu zawodowym.

 

 

CISSCISS – Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Kwestionariusz służy diagnozowaniu sposobów i stylów radzenia sobie ze stresem. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ - styl skoncentrowany na zadaniu; SSE - styl skoncentrowany na emocjach; SSU - styl skoncentrowany na unikaniu.

Zastosowanie: Narzędzie wykorzystywane przy sprawdzaniu predyspozycji do wykonywania określonych zawodów oraz do pracy na określonych stanowiskach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy, kadra menadżerska, handlowcy), a także w ramach badań osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

 

 

CwPCwP - skala człowieka w pracy

Kwestionariusz zatytułowany „Człowiek w pracy” przeznaczony jest do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

Zastosowanie: Do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników. Jest to doskonały test weryfikujący, czy kandydat lub pracownik nadaje się do piastowania wyższych stanowisk. Pozwala też ocenić sposób funkcjonowania pracownika na danym stanowisku i jego zawodową efektywność.